Przejdź do menu Przejdź do treści

O NAS

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego (KJN) powstała 1 grudnia 2014 r., a jej kierownictwo objął dr hab. Artur D. Kubacki (w 2015 r. otrzymał stanowisko profesora UP). Od samego początku w KJN było zatrudnionych co najmniej osiem osób na stanowiskach asystenta lub adiunkta, w związku z tym była to liczebnie największa jednostka naukowa na filologii germańskiej w Instytucie Neofilologii UP. Zainteresowania naukowe pracowników KJN oscylują wokół zagadnień lingwistycznych (językoznawstwo kontrastywne), glottodydaktycznych (dydaktyka języka niemieckiego na różnych etapach edukacyjnych, w tym zwłaszcza nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego) i translatorycznych (prakseologia tłumaczenia specjalistycznego, translodydaktyka, czyli kształcenie tłumaczy, oraz zawód tłumacza przysięgłego w teorii i praktyce).

Badania w zakresie językoznawstwa kontrastywnego prowadzą dr Sebastian Dusza i dr Marek Gładysz, natomiast badania nad dydaktyką języków obcych leżą w centrum zainteresowań dr Renaty Czaplikowskiej, dr Katarzyny Sowy-Baci oraz mgr Marty Zachariasz-Janik. Dr Czaplikowska we współpracy z kierownikiem KJN opublikowała w języku niemieckim serię podręczników do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, tj. Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch (2010), Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für künftige Deutschlehrende (2016) oraz Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis (2019). Dr Katarzyna Sowa-Bacia wydała książkę Efektywność nauczania języka niemieckiego w przedszkolu (2016). Ponadto w 2018 r. prof. Artur D. Kubacki i dr Katarzyna Sowa-Bacia zainicjowali serię wydawniczą Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki (2018, 2020). Do chwili obecnej ukazały się dwa tomy, a trzeci oddano do druku.

Zdecydowana większość pracowników KJN zajmuje się przekładem specjalistycznym z racji zainteresowań tym obszarem nauki kierownika KJN. Trzy wypromowane doktorantki prof. A.D. Kubackiego, z których dwie zostały zatrudnione w KJN odpowiednio na stanowiskach adiunkta i asystenta, tj. Magdalena Łomzik i Justyna Sekuła, badają różne aspekty przekładu specjalistycznego oraz jego nauczania. Dr Magdalena Łomzik opublikowała monografię Strategie i technik przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym (2020), natomiast dr Justyna Sekuła złożyła do druku monografię Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce (2021). Zagadnieniami związków leksykografii z translatoryką, a także prawniczymi aspektami zawodu tłumacza przysięgłego zajmuje się naukowo dr Bolesław Cieślik.

W ostatnich latach prowadzone są w KJN badania nad przekładem specjalistycznym w kontekście pluricentryzmu języka niemieckiego. Pionierskie badania translatoryczne w Polsce poświęcone temu zagadnieniu zapoczątkował prof. Artur D. Kubacki (zob. lista publikacji), a ich kontynuatorem jest wypromowana przez niego dr Ida Skubis (obecnie adiunkt na Politechnice Śląskiej w Gliwicach), która opublikowała monografię Pluricentryzm języka niemieckiego w języku prawa karnego Niemiec, Austrii i Szwajcarii (2020).