Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki pozapedagogiczne

PRAKTYKA ZAWODOWA (POZAPEDAGOGICZNA)

studentów kierunku

Filologia Germańska

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

UWAGI OGÓLNE

Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem kształcenia na 3‐letnich studiach pierwszego stopnia oraz na 2-letnich studiach drugiego stopnia specjalizacji nienauczycielskich.

Praktyki zawodowe są wolontariatem odbywanym w formie mini‐stażu na stanowisku pracy zgodnym z kierunkiem i specjalnością oraz specjalizacją zawodową studiów.

Staż realizowany jest pod opieką zakładu pracy, który umożliwia praktykę. Nabyte w ramach praktyki umiejętności powinny umożliwić i ułatwić absolwentowi pracę w firmach, przedsiębiorstwach, sektorze usług itp. wymagających dobrej znajomości języka obcego i kultury.

CELE PRAKTYK

 • Celem studenckich praktyk zawodowych jest kształcenie na drodze umożliwienia studentom bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad, organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których odbywają się praktyki.
 • Celem praktyk zawodowych jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką.
 • Praktyki zawodowe mają przyczynić się do efektywnego i odpowiedzialnego działania w życiu zawodowym, do rozwijania aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości studentów, ale także do rozwijania umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.
 • Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów organizacji pracy różnych typów firm i przedsiębiorstw, nabycie umiejętności planowania i dokumentowania przeprowadzonych czynności oraz umiejętności analizowania własnej pracy i oceniania jej efektów.

 

ZADANIA PRAKTYK

Zadaniem studenckich praktyk zawodowych w szczególności jest:

 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce;
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybranym kierunkiem kształcenia;
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem studiów,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych. Student pozostaje pod opieką zakładu pracy, w którym odbywa praktykę.

Po zakończeniu praktyki przedstawia Opiekunowi raport z odbytej praktyki w formie Wypełnione Dzienniczka Praktyk.

RAPORT z odbytej praktyki w formie Dziennika Praktyk powinien zawierać:

 • datę odbywanych praktyk;
 • miejsce ich odbywania (nazwę firmy, adres, telefon, ew. inne dane, np. dotyczące profilu firmy czy przedsiębiorstwa);
 • ilość przepracowanych przez studenta godzin;
 • dokładne określenie charakteru pracy;
 • informację o wykorzystywaniu znajomości języków obcych, umiejętności translatologicznych studenta oraz związku wykonywanych zajęć z sektorem usług;
 • ocenę organizacji pracy firmy czy przedsiębiorstwa, przydatność odbytej praktyki do lepszej orientacji w możliwościach rynku pracy oraz wykorzystania posiadanych umiejętności czy zdobycia nowych. Do raportu student powinien dołączyć potwierdzenie odbycia praktyki (z datą, miejscem i nazwą firmy czy przedsiębiorstwa), z opinią, określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z podpisem i pieczątką firmy, w której odbyła się praktyka.

 

PROGRAM PRAKTYKI

Głównym zadaniem studentów podczas praktyki jest przygotowanie się do pracy w zakładach i organizacjach, placówkach państwowych lub prywatnych w kraju lub zagranicą, które umożliwią wykonywanie prac zgodnych z profilem kształcenia, a także poznanie ich funkcjonowania na rynku pracy.

Praktyka zawodowa (pozapedagogiczna) w firmach i przedsiębiorstwach w kraju czy poza jego granicami trwa łącznie cztery tygodnie (V i VI semestr). Student powinien przepracować w jednym lub kilku przedsiębiorstwach określoną planem studiów liczbę godzin łącznie. W pierwszych dniach odbywania praktyki student powinien zostać zaznajomiony z działalnością firmy i mieć możliwość obserwowania różnych stanowisk pracy i poznania zakresu różnych czynności.

W kolejnych dniach i tygodniach powinien samodzielnie wykonywać zlecone mu prace i zadania, zgodne z charakterem praktyki, np.: proste prace sekretarskie, recepcyjne, tłumaczenie ustne czy pisemne, pomoc przy organizacji imprez, konferencji, przy ich planowaniu czy rozeznawaniu potrzeb rynku w danej dziedzinie, wszelkie prace administracyjne leżące w zakresie umiejętności studenta. Dla lepszej orientacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw student powinien starać się o kilkakrotną zmianę charakteru i zakresu wykonywanych prac, pod okiem doświadczonych pracowników danego zakładu pracy.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI

Po zakończeniu praktyki student ma obowiązek przedstawić Dziennik Praktyk, dokumentujący przebieg praktyki, które zatwierdza Opiekun, wyznaczony przez Dyrektora Instytutu Neofilologii. Do Dziennika musi zostać włączone zaświadczenie o odbyciu praktyki, z wypisaną liczbą godzin i określeniem wykonanych na rzecz przedsiębiorstwa prac, z krótką opinią zatrudniającego oraz pieczątką i podpisem. W Dzienniku, który jest wspólnym dokumentem dla I-ego i II stopnia studiów, zawarte są poszczególne Regulaminy Uczelniane, Opisy Czynności i Instrukcje Praktyk dla Praktykobiorcy i Praktykodawcy. Dziennik po zakończeniu Praktyki stanowi własność Uczelni.

DZIENNIK PRAKTYK DO POBRANIA TUTAJ: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY DZIENNIK PRAKTYK (1) (1)

UWAGI

 1. Student może odbywać praktykę zawodową we wszystkich placówkach państwowych lub prywatnych, w kraju lub za granicą, które umożliwią mu wykonywanie prac zgodnych z profilem kształcenia i zgodzą się na taką formę przez wpis w Dzienniku.
 2. Student jest odpowiedzialny za samodzielne znalezienie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktykę oraz za wykupienie indywidualnego ubezpieczenia na czas trwania praktyki.
 3. Student jest kierowany na praktykę na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym a Zakładem Pracy, w którym student odbywa praktykę. Student powinien dostarczyć do Opiekuna praktyk dane niezbędne do sporządzenia w/w porozumienia.
 4. Student zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracodawcy i uwzględniania jego uwag dotyczących wykonywanych zadań.
 5. Praktyka jest zaliczana na podstawie raportu opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. 6. Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na tych zajęciach.
aa
aa

Powyższy dokument do pobrania