Przejdź do menu Przejdź do treści

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE NAUKOWE

Orbis Linguarum Vol. 57

Edward Białek, Artur Dariusz Kubacki, Adrian Madej i Justyna Radłowska (Hgg.)

Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, 748 stron

Prezentowana pozycja zawiera artykuły naukowe o szerokiej tematyce badawczej autorstwa m.in. literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, przekładoznawców czy glottodydaktyków z różnych ośrodków badawczych. W publikacji można znaleźć również artykuły autorstwa Pracowników filologii germańskiej Uniwerstytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w tym Pracowników Katedry Językoznawstwa Niemieckiego. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści.

 

 

 

Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft Nr. 6/2023

Artur Dariusz Kubacki, Piotr Sulikowski (Hgg.)

Hamburg 2023, 128 Seiten

Nakładem wydawnictwa Verlag Dr. Kovač ukazała się kolejna pozycja na rynku wydawniczym pod red. prof. UKEN Artura Dariusza Kubackiego oraz prof. US Piotra Sulikowskiego. Zawiera ona artykuły również pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w tym pracowników Katedry Językoznawstwa Niemieckiego, poświęcone tematyce przekładoznawczej, kulturoznawczej, literaturoznawczej oraz nowym mediom. Artykuły sporządzono w językach angielskim i niemieckim. Publikacja jest wynikiem wymiany doświadczeń naukowych w ramach odbywających się w Szaflarach i Pobierowie międzynarodowych konferencji naukowych „Translation Landscapes”.

 

 

 

 

 

 

Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki (2023):

Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kraków 2023, s. 155 (oprawa miękka)

Podręcznik poświęcony jest metodyczno-dydaktycznym i instytucjonalnym wyzwaniom związanym z praktykami pedagogicznymi. W publikacji autorzy zebrali swoje doświadczenia zawodowe zdobyte w ciągu wielu lat pracy przy kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, aby zaoferować konkretne wskazówki dotyczące przygotowania, realizacji i ewaluacji lekcji języka niemieckiego. Zebrane w pierwszej części książki zalecenia odnoszą się najpierw do obserwacji i omawiania hospitowanych lekcji (rozdziały 1–3), a następnie do planowania i prowadzenia lekcji (rozdziały 4–10). Z kolei druga część książki zawiera bogaty zbiór zwrotów i wyrażeń lekcyjnych, stanowiąc wymierną pomoc w procesie profesjonalnego przygotowania i prowadzenia lekcji języka niemieckiego.

Das Handbuch widmet sich den methodisch-didaktischen und institutionellen Herausforderungen des Hospitations- und Leitungspraktikums. In der Publikation haben die Verfasser ihre über viele Jahre gewonnenen beruflichen Erfahrungen in der Lehreraus- und -fortbildung zusammengetragen, um konkrete Angebote zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des DaF-Unterrichts zu unterbreiten. Die in dem ersten Teil des Buches enthaltenen Handlungsempfehlungen und Tipps beziehen sich zunächst auf das Beobachten und Nachbesprechen von Unterricht (Kapitel 1–3), dann auf die Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden (Kapitel 4–10). Der zweite Teil des Buches ist ausschließlich den Redemitteln der Lehrersprache gewidmet und liefert DaF-Praktikanten konkrete Hilfen für eine professionelle Vorbereitung und Durchführung des DaF-Unterrichts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft

Nakładem wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht Verlage ukaże się niebawem nowa seria wydawnicza, mianowicie „Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft” pod redakcją prof. Artura Dariusza Kubackiego i prof. Piotra Sulikowskiego. Powstanie serii jest wynikiem zawarcia współpracy naukowej między Katedrą Językoznawstwa Niemieckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Instytutem Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach której odbywają się również regularnie międzynarodowe konferencje przekładoznawcze – w Pobierowie oraz Szaflarach. Seria poświęcona jest szerokiej tematyce przekładoznawczej.

 

 

 

 

Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft

Artur Dariusz Kubacki / Piotr Sulikowski (Hgg.)

Hamburg 2023, 128 Seiten

Zum Inhalt

„Bei dieser Publikation handelt es sich um die nächste Ausgabe des Jahrbuchs „Translation Landscapes”, das die neuesten Veröffentlichungen zu den Themen Übersetzungswissenschaft, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft und Neuen Medien im weiteren Sinne enthält. Das Jahrbuch ist ein Ergebnis der Internationalen Übersetzungswissenschaftlichen Konferenz „Translation Landscapes”, die jedes Jahr in Pobierowo und Szaflary stattfindet. Die Veranstalter sind die Universität Szczecin und die Pädagogische Universität Krakau. Die Publikation ist auf Deutsch und Englisch.

Sie ist eine hervorragende Orientierungshilfe für den fachlichen Einstieg in diese Thematik sowie eine Aktualisierung der Forschungsergebnisse für WissenschaftlerInnen”. Quelle: LINK

 

 

Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft

Artur Dariusz Kubacki / Piotr Sulikowski (Hgg.)

Hamburg 2022, 356 Seiten

Zum Inhalt

„Die internationalen Schriften zur Übersetzungswissenschaft Translation Landscapes erscheinen als Jahrbuch in Hamburg seit 2017. Die hier auf Deutsch, Englisch und Polnisch veröffentlichten Beiträge umfassen weit angeschnittene Übersetzungswissenschaft, in der nicht nur Übersetzen und Dolmetschen, sondern auch Fachsprachen, New Media, kontrastive Studien zur Sprach- und Literaturwissenschaft und oft unikale Fallstudien ihren Platz finden. Die wissenschaftliche Austauschplattform und ein Ideenpool für die Translation Landscapes sind gleichnamige internationale Konferenzen in Pobierowo und Kraków (Polen), die international besucht werden und von Jahr zu Jahr an Popularität gewinnen”. Quelle: LINK

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 3

Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, s. 203

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

 1. Kompetencja polonistyczna studentów przekładoznawstwa (Jan Gościński)
 2. O nieprzekładalności tekstów prawniczych z perspektywy translodydaktyka (Artur Dariusz Kubacki)
 3. Ograniczenia słowników książkowych w przekładzie frazeologizmów prawniczych niemieckich wyroków karnych a egzamin na tłumacza przysięgłego (Justyna Sekuła)
 4. Gdy paliczek dystalny staje się końcem członka…– kilka uwag na temat rozwijania kompetencji tłumaczenia dokumentacji medycznej (Magdalena Łomzik)
 5. E-learning w kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce (Beata Podlaska)
 6. Złożone frazy nominalne jako problem translacyjny (Marek Gładysz)
 7. Ku źródłom słowotwórstwa złożonych rzeczowników polskich i niemieckich (Sebastian Dusza)
 8. Zadania mediacyjne na zajęciach języka obcego z praktycznego punktu widzenia (Marta Zachariasz-Janik)
 9. Tutoring i jego wpływ na emocjonalne efekty uczenia: studium przypadku uczelni wyższej (Monika Łodej)
 10. Podstawowe zapisy tomu uzupełniającego Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i ich konsekwencje dla nauczania języka niemieckiego jako obcego (Renata Czaplikowska)

 

 

 

 

 

 

Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce

Justyna Sekuła

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021, s. 360

Niniejsza monografia zawiera m.in. definicje tłumaczenia poświadczonego i wybranych rodzajów tłumaczeń pisemnych, informacje o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce oraz w krajach niemieckojęzycznych, w tym opis dokumentów zawierających branżowe i urzędowe wytyczne dotyczące sporządzania tłumaczeń. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki językowej polskiego i niemieckiego języka prawa oraz wyroków sądowych w sprawach cywilnych jako gatunków tekstu. Trzeci rozdział monografii jest poświęcony pomocom tłumaczeniowym w przekładzie, a dokładniej –
w wyszukiwaniu ekwiwalentów terminów prawniczych oraz ekwiwalentów frazeologizmów prawniczych niemieckiego i polskiego wyroku w sprawie rozwodowej. W rozdziale (który ma charakter praktyczny) zaprezentowane zostały zestawienia wyników wyszukiwania ekwiwalentów terminów i frazeologizmów niemieckiego oraz polskiego wyroku rozwodowego za pomocą poszczególnych pomocy tłumaczeniowych. Następnie dokonano ich oceny ilościowej i jakościowej, wymieniono także wady i zalety wykorzystanych pomocy tłumaczeniowych. W rozdziale czwartym przedstawione zostały wyniki analizy translatów sporządzonych przez grupę badanych. Rozdział piąty książki zawiera propozycje autorskich ćwiczeń, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach translatorycznych. Ostatni podrozdział rozdziału piątego publikacji jest poświęcony wykorzystaniu wybranych narzędzi cyfrowych w ewaluacji wiedzy studentów na zajęciach translatorycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną. Teoria i praktyka

Katarzyna Sowa-Bacia

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, 119 s.

Niniejsza monografia jest poświęcona metodzie narracyjnej. W metodzie tej dzieciom opowiada się lub czyta historyjki czy bajki w języku obcym, wizualizując jednocześnie ich treść. Celem monografii jest przybliżenie Czytelnikowi założeń teoretycznych właśnie metody narracyjnej oraz ukazanie, jak
w praktyce wygląda nauczanie języków obcych tą metodą na etapie przedszkolnym. Celem jest również zaprezentowanie instrumentów pomiaru sprawności językowych, które pozwolą na zmierzenie tą metodą nabytych przez dzieci sprawności językowych, a także przedstawienie wyników badań empirycznych nad efektywnością stosowania tej metody w nauczaniu języka obcego na etapie przedszkolnym. Niniejsza monografia jest skierowana do wszystkich tych osób, które zajmują się nauczaniem języków obcych na etapie przedszkolnym, a więc nauczycieli czy lektorów, lub które będą tym zajęciem trudniły się
w przyszłości, a więc studentów kierunków filologicznych o specjalności nauczycielskiej.

Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Terminologia
i dokumentacja finansowo-księgowa w przekładzie
Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch. Terminologie
und Fachübersetzungen aus dem Finanzwesen und der Buchhaltung3. wydanie zmienione i uzupełnione
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2021, s. 340.(książka szyta nićmi, lakierowana, twarda oprawa)Artur Dariusz KubackiTrzecie wydanie słownika zawiera ponad 10 000 haseł zaczerpniętych zarówno z teorii nauk ekonomicznych, jak i z codziennej praktyki gospodarczej. Zaprezentowano w nim niezbędne terminy
i frazeologizmy z zakresu rachunkowości, księgowości, podatków oraz audytu.Nowym elementem słownika są wzory niemieckojęzycznych i polskich tekstów dotyczących finansów
i księgowości wraz z ich tłumaczeniami. Czytelnicy znajdą tu dokumenty nie tylko z Niemiec, lecz także
z Austrii i Szwajcarii oraz ich odpowiedniki stosowane w Polsce. W publikacji zestawiono niemieckojęzyczne i polskie dokumenty bankowe, płacowe, podatkowe, rachunkowe oraz sprzedażowe, które przełożono odpowiednio na język polski lub niemiecki.Książka zawiera wykaz regulacji i norm dotyczących rachunkowości, a także niemieckojęzyczne i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z tłumaczeniami.Adresatami słownika są przede wszystkim praktykujący tłumacze przysięgli, tłumacze specjalistyczni, studenci germanistyki oraz kandydaci do zawodu tłumacza. Publikacja będzie pomocna przedsiębiorcom, księgowym, biegłym rewidentom oraz doradcom podatkowym współpracującym z firmami z krajów niemieckojęzycznych. Może być również przydatna wykładowcom ekonomii, którzy nauczają rachunkowości i finansów w aspekcie porównawczym.

 

 

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2

Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 154

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

 1. Techniki pomiaru biegłości językowej we wczesnym nauczaniu języka obcego ‒ wyniki badania ankietowego (Katarzyna Sowa-Bacia)
 2. Kurs w trybie zdalnego nauczania Deutsch Lehren Lernen – wybrane aspekty dydaktyczne (Renata Czaplikowska)\
 3. Rola nauczyciela w przygotowaniu studentów do pracy na rynku światowym. Kilka słów o kompetencjach społecznych w procesie nauczania języka rosyjskiego (Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz)
 4. Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na filologii germańskiej a rozwój sprawności mówienia (Marta Zachariasz-Janik)
 5. Analiza i synteza tekstów w translacji (Marek Gładysz)
 6. Podręczniki do nauki niemieckiego słownictwa medycznego a rozwijanie umiejętności tłumaczenia dokumentacji medycznej (Magdalena Łomzik)
 7. Terminy prawne i prawnicze niemieckiego wyroku karnego na zajęciach translatorycznych (Justyna Sekuła)

8. Podstawowe trudności w przekładzie tekstów z zakresu prawa i sposoby nauczania tłumaczenia prawniczego (Artur Dariusz Kubacki)

 

Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym

Magdalena Łomzik

Autorka przeanalizowała strategie i techniki translacyjne niemieckojęzycznych (niemieckich, austriackich i szwajcarskich) nazw placówek medycznych, pochodzących z internetowych książek telefonicznych, w tłumaczeniu poświadczonym na język polski. Książka może stanowić nieocenioną pomoc dla praktykujących tłumaczy, dla adeptów tego zawodu, a także dla studentów kierunków tłumaczeniowych w obszarze doskonalenia ich warsztatu i ochrony przed nieprofesjonalnym działaniem.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 33

 

 

Negowanie zdań polskich i niemieckich według modelu gramatyki dependencyjnej: językowa wartość prawdy.

Sebastian Dusza

Werset, Lublin 2019, s.288

Książka przedstawia problematykę zaprzeczania faktów przedstawianych w zdaniu złożonym, powstałym z poszczególnych części zdania prostego. Przez przedstawienie istniejących metod zaprzeczania faktów z perspektywy “czworokąta logicznego” A. Greimasa pod dyskusję stawia się istnienie zdublowanych systemów negowania i zaprzeczania w języku polskim i niemieckim oraz zakresu ich dyskursywnego oddziaływania w odniesieniu do  podstawowych sił organizujących zdanie proste (prawda językowa).

 

 

 

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1

Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 132

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

 1. Błędy metodyczne w nauczaniu języka obcego w przedszkolu (Katarzyna Sowa-Bacia)
 2. Kształcenie nauczycieli w nauczycielskich kolegiach języków obcych na przykładzie NKJO w Sosnowcu (Renata Czaplikowska)
 3. Lingwistyczne aspekty nauczania przedmiotu historia języka niemieckiego (Sebastian Dusza)
 4. Kognitywny model Paula Kußmaula w dydaktyce przekładu pisemnego – od kreatywnego rozumienia do kreatywnego tłumaczenia (Magdalena Filar)
 5. Sylwetka i kompetencje współczesnego nauczyciela akademickiego przekładu pisemnego (Justyna Sekuła)
 6. Pozaakademickie kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce (Artur Dariusz Kubacki)

 

 

 

Forum EU: Ein Text- und Übungsbuch für Studierende 

Agata Borek, Renata Czaplikowska

Göttingen: Sierke Verlag, 2017, 145 s.

Celem publikacji jest przekazanie uczącym się języka niemieckiego na poziomie B2/C1 ESOKJ na studiach filologicznych w formie syntetycznego kompendium informacji z zakresu tematyki związanej z Unią Europejską oraz rozwijanie ich kompetencji językowej ze szczególnym uwzględnieniem strony dyskursywnej, argumentatywnej oraz tłumaczeniowej. Publikacja obejmuje 10 zróżnicowanych tematycznie rozdziałów, podejmujących zagadnienia związane z historią i kierunkami rozwoju Unii Europejskiej, polityką językową, polityką społeczno-gospodarczą i strukturą instytucjonalną UE. Do każdego tekstu wejściowego opracowana została sekwencja ćwiczeń i zadań o urozmaiconym charakterze, pozwalających zinternalizować i ugruntować nabytą wiedzę.

 

 

Konsens und Dissens und die Befähigung zu deren Ausdruck in Deutsch als Fremdsprache

Renata Czaplikowska

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 2016, 212 s.

Monografia jest socjolingwistycznym opisem środków językowej realizacji aprobaty i dezaprobaty jako form aktu mownego. Źródło wyekscerpowanych środków językowych stanowią niemieckojęzyczne dyskusje i debaty telewizyjne o tematyce społeczno-politycznej oraz transkrypcje wybranych protokołów debat niemieckiego Bundestagu z lat 1998–2000. Opis uzupełniają badania empiryczne, mające na celu ustalenie poziomu opanowania środków językowych do realizacji badanych kategorii aktów mowy przez studentów filologii germańskiej.

 

 

 

 

Efektywność nauczania języka niemieckiego w przedszkolu. 

Katarzyna Sowa-Bacia

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, 164 s.

Niniejsza monografia poświęcona została nauczaniu języków obcych na etapie przedszkolnym. Składa się ona z dwóch części: teoretycznej i empirycznej.

Część teoretyczna obejmuje cztery rozdziały, które poświęcone są m.in. czynnikom determinującym przetwarzanie obcojęzycznego inputu u dzieci przedszkolnych, przeglądowi europejskich badań nad przyswajaniem języka obcego przez dzieci w przedziale wiekowym od 3. do 10. roku życia, charakterystyce metody narracyjnej w nauczaniu języka obcego dzieci najmłodszych oraz instrumentom ewaluacji sprawności językowych u dzieci przedszkolnych. Część empiryczna obejmuje natomiast dwa rozdziały, w których przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania empirycznego nad efektywnością nauczania języka obcego w przedszkolu oraz interpretację tych wyników, a także wnioski końcowe. Adresatem tej monografii są nauczyciele oraz lektorzy, którzy zajmują się nauczaniem języka obcego w przedszkolach, a także studenci kierunków filologicznych o specjalizacji nauczycielskiej.

 

 

 

Tłumaczenie poświadczone.

Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Artur Dariusz Kubacki

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 372

Niniejsza monografia zawiera teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Przedstawiono w niej historię zawodu tłumacza przysięgłego, jego aktualny status prawny w krajach UE i w Polsce, zwłaszcza od chwili uchwalenia Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w 2005 r. Książka zawiera także opis wymagań egzaminacyjnych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz dokładną analizę – na przykładzie języka niemieckiego i polskiego – popełnianych przez nich błędów. Poruszono w niej również metody kształcenia i doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych. Dzięki analizie spraw rozpatrywanych przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości omówiono szeroko problem odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych. Oprócz przeglądu ustawowych praw i obowiązków tłumaczy przysięgłych monografia zawiera omówienie praktycznych zasadach wykonywania zawodu, takich jak formalne i lingwistyczne reguły sporządzania tłumaczeń poświadczonych, metody przysięgłego przekładu ustnego, sposoby uzyskiwania ekwiwalencji, organizacja warsztatu pracy, a także zasady deontologiczne w pracy tłumacza przysięgłego. Na końcu książki zamieszczono wzorce tłumaczenia poświadczonego opatrzone szerokim komentarzem oraz wykaz aktualnych, najbardziej przydatnych narzędzi w pracy tłumacza przysięgłego.

Adresatem publikacji są przede wszystkim kandydaci na tłumacza przysięgłego i/lub specjalistycznego oraz praktykujący tłumacze przysięgli, którzy chcieliby poszerzyć zakres swojej wiedzy na temat statusu wykonywanego przez nich zawodu.

 

 

 

Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation

Marek Gładysz

Peter Lang,  2003, s.190

Na tle poprzednich badań stałych związków wyrazowych w monografii opisano istotę oraz cechy kolokacji. W części analitycznej przedstawiono korpus 1000 ekwiwalentnych kolokacji w języku niemieckim i polskim, wyróżniając typy ekwiwalencji kolokacyjnej. Wyjaśnienie podobieństw i różnic między niemieckimi i polskimi kolokacjami umożliwiło dyskusję nad implikacjami dydaktycznymi, leksykograficznymi oraz translatorycznymi badań w tym zakresie.

 

 

 

SŁOWNIKI

Leksykografia

Słownik specjalistyczny

Redaktor: Monika Bielińska

Autorzy haseł:

Monika Bielińska, Aleksandra Chrupała, Agnieszka Frączek, Marek Gładysz, Barbara Komenda-Earle, Aleksandra Łyp-Bielecka, Anna Martowicz, Mirosława Podhajecka, Włodzimierz Wysoczański

TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2020, s. 478

 

Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej

Redaktorzy:

Łukasz Bogucki, Joanna Dybiec-Gajer, Maria Piotrowska, Teresa Tomaszkiewicz

Autorzy haseł:

Anna Bednarczyk, Łukasz Jan Berezowski, Łucja Biel, Łukasz Bogucki, Agnieszka Chmiel, Joanna Dybiec-Gajer, Artur Gałkowski, Michał Garcarz, Aleksander Gomola, Wioleta Karwacka, Iwona Kasperska, Monika Kocot, Michał Kornacki, Artur Dariusz Kubacki, Marek Kuźniak, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcin Michoń, Paulina Pietrzak, Maria Piotrowska, Teresa Tomaszkiewicz, Małgorzata Tryuk, Dorota Urbanek

Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 171

 

 

Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch

2 wydanie zmienione i uzupełnione

Artur Dariusz Kubacki

Wolters Kluwer Polska Lex, Warszawa 2013, s. 340

Drugie wydanie słownika zawiera ponad 10.000 haseł zaczerpniętych zarówno z teorii nauk ekonomicznych, jak i z codziennej praktyki gospodarczej. Ich źródłem były m.in. polskie i niemieckojęzyczne podręczniki do mikro- i makroekonomii, prasa ekonomiczna oraz regulacje i normy dotyczące rachunkowości obowiązujące w Polsce, RFN, Austrii i Szwajcarii (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Niemieckie i Szwajcarskie Standardy Rachunkowości, niemiecki Kodeks handlowy, austriacki Kodeks handlowy, szwajcarski Kodeks cywilny z prawem zobowiązań, polska Ustawa o rachunkowości).

Słownik zawiera:

 • ponad 10.000 haseł z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i controllingu,
 • spis ponad 700 fachowych oraz powszechnych skrótów niemieckich, angielskich, łacińskich i polskich wraz z ich tłumaczeniem,
 • dwujęzyczny wykaz regulacji i norm dotyczących rachunkowości stosowanych w Polsce oraz w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
 • niemieckojęzyczne i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z tłumaczeniem,
 • wzór niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej i polskiej opinii biegłego rewidenta wraz z tłumaczeniem.

Adresatem słownika są głównie praktykujący tłumacze przysięgli, tłumacze specjalistyczni, studenci germanistyki, kandydaci do zawodu tłumacza, a także przedsiębiorcy, księgowi, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi współpracujący z firmami z krajów niemieckojęzycznych. Może ona być również przydatna wykładowcom ekonomii, którzy nauczają rachunkowości i finansów w aspekcie porównawczym.

 

 

Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności

Artur Dariusz Kubacki

Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, 295

Ten specjalistyczny słownik zawiera:

 • ponad 3000 haseł z zakresu finansów, rachunkowości i controllingu,
 • niemieckie i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 • dwujęzyczny indeks zawodów i specjalności.

Adresowany jest przede wszystkim do tłumaczy, przedsiębiorców współpracujących z firmami z krajów niemieckojęzycznych oraz studentów germanistyki.

PRZEKŁADY

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen

Karsten Dahlmanns, Artur Dariusz Kubacki (2014)

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2014, s. 616

Niniejsza publikacja zawiera:

 • tłumaczenia 170 dokumentów polskich i niemieckich, w tym reprezentatywnych dokumentów metrykalnych, szkolnych, notarialnych, policyjnych, sądowych, pracowniczych, handlowych, księgowo-podatkowych i medycznych,
 • tłumaczenia dokumentów nie tylko z Niemiec, ale także z Austrii i Szwajcarii,
 • komentarze w 460 przypisach dotyczące alternatywnych rozwiązań translacyjnych,
 • przekład skrótów najczęściej występujących w tekstach specjalistycznych,
 • formalne i lingwistyczne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych,
 • metodologię wykonywania tłumaczeń poświadczonych,
 • wykaz literatury przedmiotu niezbędnej w pracy każdego tłumacza specjalistycznego.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych przekładem tekstów specjalistycznych, a więc uczestników seminariów translacyjnych, kandydatów zgłaszających się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz czynnych tłumaczy, którzy chcieliby skonfrontować swoje tłumaczenia z propozycjami przekładów zamieszczonymi w książce.

 

Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki.

Die statistischen Klassifikationen in deutscher Übersetzung

Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 1404

 

Niniejsza publikacja zawiera ponad 20.000 haseł obejmujących:

polską klasyfikację działalności,

polską klasyfikację wyrobów i usług,

polską klasyfikację zawodów i specjalności wraz z tłumaczeniem na język niemiecki. Jej adresatem są przede wszystkim tłumacze przysięgli i specjalistyczni, prawnicy, urzędnicy, wydawcy periodyków specjalistycznych, przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami w krajach niemieckojęzycznych, a także studenci germanistyki, którzy chcieliby poszerzyć zakres terminologii specjalistycznej.

 

PODRĘCZNIKI

 

Stilum vertas.

Podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii

Piotr Sulikowski, Emil Lesner przy współpracy Artura Dariusza Kubackiego i Moniki Płużyczyki

Wydawnictwo Transland Publishing, Szczecin 2019, s. 186

Przekład literacki, zdecydowanie inny od przekładu specjalistycznego, wymaga niewątpliwie doskonałego warsztatu językowego, biegłości w języku ojczystym i języku obcym, ale i sprawności typowo literaturoznawczych i kulturowych. Podręcznik niniejszy jest skierowany nie tylko do tytułowych studentów neofilologii jako podstawowa pozycja dydaktyczna w wielu formach zajęć przekładoznawczych i językowych, ale i do wszelkich czytelników prowadzących własne studia nad przekładem, którzy chcieliby poznać teoretycznie i praktycznie specyfikę i zakres trudności pracy tłumacza literackiego, niszowej specjalności we współczesnym intermedialnym świecie.

 

Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis

Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART – Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Chrzanów – Kraków 2019

Leksykon jest kolejną pozycją w serii publikacji z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego. Skierowany do studentów kierunków filologicznych, czynnych zawodowo nauczycieli oraz tłumaczy w przystępny sposób wyjaśnia znaczenie 292 kluczowych pojęć związanych z akwizycją języka ojczystego i języka obcego oraz szeroko pojętą glotto- i translodydaktyką. Oprócz objaśnień terminologicznych oraz ekwiwalentów w języku polskim i angielskim do każdego hasła podane zostały wzorce użycia w formie przykładowych zdań i typowych kolokacji. Wszystkie hasła główne opatrzone zostały bibliografią, co umożliwia samodzielne pogłębienie wiedzy w danym zakresie. W drugiej części publikacji czytelnik znajdzie trzy alfabetyczne wykazy haseł (w języku niemieckim, angielskim i polskim) przydatne zwłaszcza tłumaczom w przekładzie tekstów z dziedziny glottodydaktyki.

 

Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache.

Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende

Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2016, s. 240

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego i skierowana jest zarówno do studentów kierunków filologicznych, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Książka przedstawia kluczowe zagadnienia związane z kształceniem sprawności językowych oraz rozwijaniem kompetencji językowych głównie na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym. Zapoznaje również czytelnika z kwestiami związanymi z planowaniem, organizacją i prowadzeniem zajęć językowych oraz aktualną tematyką z zakresu glottodydaktyki, jak autonomia ucznia, indywidualizacja procesu nauczania, mediacja językowa. Prezentowym treściom towarzyszą liczne przykłady, ćwiczenia i zadania ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień oraz samodzielną pracę z podręcznikiem. Treści merytoryczne uzupełnia słownik podstawowych terminów fachowych oraz dostępny online kurs e-learningowy.

 

Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher

Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2015, s. 287

Niniejsza publikacja zawiera:

 • 100 dokumentów wydanych przez różne instytucje i firmy w Austrii, w tym m.in. dokumenty metrykalne, szkolne, notarialne, policyjne, sądowe, bankowe, ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, medyczne,
 • lingwistyczny opis austriackiej odmiany języka niemieckiego na przykładzie języka prawa,
 • wykaz skrótów i skrótowców najczęściej używanych w sądownictwie austriackim,
 • wykaz literatury przydatnej przy tłumaczeniu dokumentów austriackich.

Książka adresowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych przekładem tekstów fachowych: studentów translatoryki, kandydatów na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, a także czynnych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, którzy w ramach swojej działalności przekładowej otrzymują zlecenia na wykonanie tłumaczeń poświadczonych dokumentów pochodzących z Austrii.

 

Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente

Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011, s. 468

Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente autorstwa Artura Dariusza Kubackiego jest już w sprzedaży. Książka składa się z 235 dokumentów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Podzielono ją na 10 rozdziałów poświęconych dokumentom związanym z pracą, dokumentom samochodowym, firmowym, sądowym, medycznym, notarialnym, szkolnym, USC i meldunkowym, z zakresu prawa karnego oraz administracyjnym.

Wydawnictwo Translegis zadbało o przejrzystą szatę graficzną i wysoką jakość kopii, dzięki czemu teksty są czytelne. Na końcu pomieszczono alfabetyczny spis dokumentów umożliwiający natychmiastowe odszukanie interesującego nas tekstu.

Publikacja adresowana jest do tłumaczy i tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, studentów germanistyki oraz – w szczególności – do tych, którzy przygotowują się do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Ci ostatni znajdą w „Nowym wyborze” bogaty materiał do ćwiczeń, gdyż na egzaminie będą musieli zmierzyć się z podobnego rodzaju tekstami.

 

Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch

Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo Krakowskie, Kraków 2010, s. 120

Publikacja prezentuje w przystępnej i atrakcyjnej dla czytelnika formie kluczowe zagadnienia psychologiczne, neurobiologiczne i pedagogiczne determinujące naukę języka obcego, takie jak różnice indywidualne (inteligencja, zdolności językowe, style poznawcze, strategie uczenia się, motywacja etc.), funkcjonowanie pamięci oraz kompetencje nauczyciela języków obcych. Książka została przygotowana z myślą o słuchaczach zakładów kształcenia nauczycieli, studentach kierunków nauczycielskich I stopnia oraz nauczycielach praktykach, a jej zawartość merytoryczna odpowiada standardom kształcenia nauczycieli języków obcych. Liczne przykłady, ćwiczenia oraz słownik podstawowych terminów fachowych ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień oraz samodzielną pracę z podręcznikiem.

 

Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.

Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen

Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki

Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 368

Niniejsza publikacja zawiera:

 • 170 paralelnych dokumentów polskich i niemieckich,
 • liczne przykłady dokumentów pochodzących nie tylko z Niemiec, ale także z Austrii i Szwajcarii,
 • spis najczęściej stosowanych w tekstach specjalistycznych skrótów,
 • reprezentatywne dokumenty metrykalne, szkolne, notarialne, policyjne, sądowe, handlowe, księgowo-podatkowe, medyczne i z zakresu prawa pracy.

Adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych przekładem tekstów specjalistycznych, a więc uczestników seminariów translacyjnych, kandydatów zgłaszających się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz czynnych tłumaczy, którzy chcieliby poszerzyć swój korpus tekstów o trudno dostępne dokumenty.